Aliancia za rodinu hodnotí rok od referenda o ochrane rodiny

Bratislava 7.2.2016 Dnes uplynul rok od konania prvého občianskeho referenda na Slovensku. Ako sa zmenilo Slovensko? Skutočný význam slobodného rozhodnutia nie je možné oceniť, pretože patrí k základom ľudskej bytosti, ktorá sa rodí slobodná.

Ani rok po konaní referenda stále nemáme funkčný tento bazálny nástroj demokracie. Za dvadsaťpäť rokov demokracie nikomu z politikov nevadí v Ústave SR právna úprava, ktorá je výsmechom občanov. Nedosiahnuteľné kvórum a nejasná záväznosť aj v prípade úspešného referenda. Stojí za zváženie otázka, či bola táto časť priamej demokracie v Ústave SR amputovaná úmyselne alebo ide o neúmyselnú neschopnosť. Z príkladov v zahraničí však vidíme, že neexistencia kvóra alebo nízke kvórum zvyšuje participáciu občanov na rozhodovaní. V období pred i po referende sa ukázalo, že nie demokracia, ale mediokracia je jednou z najsilnejších mocí v tomto štáte a nemá morálne zábrany značkovať a špiniť povesť nevinných ľudí zastávajúcich rodinu a manželstvo. Uvedomili sme si, že nie každý, kto hovorí o tolerancii a porozumení je schopný skutočne rešpektovať ľudí s iným názorom ako jeho vlastným a zachovávať bazálnu úctu k ľudským hodnotám, na ktorých bola a stále je postavená táto spoločnosť. Aliancia za rodinu sa nezníži k urážkam druhej strany, ale bude naďalej trpezlivo odpovedať na všetky klamstvá pravdou. Budeme aj ďalej odmietať akékoľvek útoky na ľudí s iným ako heterosexuálnym cítením. Ľudia s homosexuálnym cítením nie sú a nikdy nebudú naši nepriatelia.

Treba však vysloviť aj vďaku za mnohé pozitívne veci oproti iným krajinám.

Štandardná bola nakoniec aj účasť v referende, hoci naše očakávania boli vyššie. Subjektívne pocity ale nesmú prevážiť nad skutočnou realitou. Graf ukazuje, že referendá nespojené s voľbami s výnimkou euroreferenda majú podobnú účasť. Preto rozhodnutie prezidenta dať prvé občianske referendum na Ústavný súd malo pre účasť závažný význam. Pozitívne vo viacerých častiach bolo nakoniec aj odôvodnenie rozhodnutia nášho Ústavného súdu, ktorý potvrdil, že tu nejde o ľudské práva. Účasť ľudí však stačila na to, aby umožnila politikom spoznať, že v tejto téme je Slovensko na jednoznačnej strane manželstva a rodiny. Strany presadzujúce agendu registrovaných partnerstiev a  tričká „JBM na Alianciu“ klesali v preferenciách. Doteraz sa nám nikto osobne neospravedlnil. Výsledkom referenda je aj vyššia informovanosť ľudí o hdnotových a kultúrno-etických otázkach. Verejnú debatu o manželstve od roku 2013 sprevádzal veľmi zaujímavý jav rástol počet sobášov a znížil sa počet rozvodov.

Na Slovensku sa mohli o rodine rozhodovať samotní ľudia. Nerozhodlo pár sudcov Najvyššieho súdu ako sa to stalo v USA. Celý justičný puč ako toto rozhodnutie nazval jeden zo sudcov Najvyššieho súdu je absurdnejší ak prihliadneme na to, že pred pár rokmi tí istí sudcovia zrušili federálny zákon, ktorý ochraňoval manželstvo z  dôvodu, že manželstvo je výhradná doména štátov a federálna ústava o manželstve nehovorí. Toto rozhodnutie zrušilo výsledky slobodnej vôle ľudí prijatej v referendách v mnohých štátoch.

Prišlo aj írske referendum, kde bol výsledok opačný ako u nás a tu sme nepočuli žiadne výzvy médií o tom, že toto referendum sa nesmie realizovať, lebo je proti ľudským právam, o ktorých sa nehlasuje. Všade sme počuli ako Íri rozhodli. Naopak o slovinskom referende naše mainstreamové médiá neinformovali vôbec, alebo ako to urobila RTVS informovali zaujate. A o jeho výsledku, ktorý bol fenomenálny a prekvapujúci v prospech rodiny a manželstva sme sa už z verejnoprávnej televízie nedozvedeli.

Čo sa týka vlády, po referende prijala kontroverznú Celoštátnu stratégiu ochrany ľudských práv, a hoci bola na vláde upravená a odstránené najzávažnejšie veci predkladané ministrom zahraničných vecí SR, stále ide o dokument, ktorý nebol prijatý konsenzom rôznych skupín obyvateľstva. Návrh Akčného plánu LGBTI osôb, ktorý sa odvolával na radikálny manifest LGBTI lobby – Jogjakartské princípy bol po vlne odporu a hromadných pripomienkach viac ako 13 800 občanov iniciovanej Alianciou za rodinu nakoniec odložený. Na ako dlho uvidíme po voľbách.

Aká bude budúcnosť?

Veľmi vážny bude výber poslancov NR SR. Aliancia za rodinu v tejto súvislosti pripravuje webstránku, ktorá poskytne informácie o kandidátoch vo voľbách do NR SR, ktorí podpísali Deklaráciu o rodine zastávajúcu hodnoty rodiny a manželstva. Táto iniciatíva je otvorená pre kandidátov zo všetkých z politických strán bez rozdielu.

Aliancia za rodinu bude sledovať pozorne slovenské predsedníctvo v EÚ. Bola podpísaná Deklarácia o rodovej rovnosti, ktorá nebola v pripomienkovom konaní. Považujeme za veľmi podstatné, aby jej výklad znamenal rovnosť príležitostí muža a ženy pri rešpektovaní ich rozdielností a rešpektovaní materstva a starostlivosti o malé deti ako nezastupiteľnej úlohy ženy a nie vytváranie „nových“ rodov.

Odporúčané články