Vyhlásenie Aliancie za rodinu

My, zakladatelia Aliancie za rodinu, vzhľadom na čoraz častejšie spochybňovanie chápania manželstva ako zväzku muža a ženy a rodiny založenej manželstvom, sme sa rozhodli vytvoriť túto iniciatívu, ktorá má ambíciu spojiť sily na podporu manželstva a rodiny.

Našou snahou bude naplnenie týchto cieľov:

  • aby manželstvo zostalo pevne definované v slovenskej legislatíve ako zväzok jedného muža a jednej ženy a aby bola táto definícia zabezpečená na najvyššej možnej legislatívnej úrovni;
  • aby boli mladí ľudia lepšie informovaní o zmysle, výnimočnosti a prínosoch manželstva a rodiny, ktorá vzniká manželstvom;
  • aby rodina založená manželstvom bola spoločensky, kultúrne, sociálne a legislatívne podporovaná a rešpektovaná ako základná bunka spoločnosti, od ktorej závisí dobro jednotlivcov, rodín, detí, seniorov i  celková prosperita spoločnosti;
  • aby nedochádzalo k oslabovaniu jedinečného postavenia manželstva v spoločnosti, napríklad zavádzaním nových rodinnoprávnych inštitútov, ktoré by sa svojou povahou pripodobňovali manželstvu;
  • aby v adopčnej politike štátu zostal vždy na prvom mieste záujem dieťaťa vyrastať v kompletnej a stabilnej rodine s matkou a otcom a aby neboli na jej úkor rozširované možnosti adopcie ľuďmi, ktorí tieto kritériá nespĺňajú.

Sme presvedčení, že manželstvo muža a ženy je najvhodnejším ideálom základného medziľudského vzťahu, ktorý zabezpečuje odovzdávanie života a riadnu výchovu detí. Zároveň sme realisti a uvedomujeme si, že skutočnosť býva neraz iná, no nie kvôli zlému ideálu, ale kvôli ľudskej slabosti, nezrelosti, zlyhaniam, či iným faktorom. Na to, aby manželstvo mohlo prosperovať, je potrebné neustále budovať silnú manželskú kultúru. Toto úsilie sa nezaobíde bez pôsobenia občianskej spoločnosti, cirkví i samotných rodín. Svoju úlohu v tomto úsilí však má aj štát, ktorý by mal podporovať také normy správania, ktoré manželstvo a rodinu posilňujú. Manželstvo potrebuje podporu a posilnenie, nie novú definíciu či náhrady.

Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, ktoré združujú ľudí dobrej vôle, ktorí sa stotožňujú s jej cieľmi. Ambíciou Aliancie za rodinu je získať pre svoje ciele čím viaceré organizácie s víziou vytvoriť mohutné hnutie za manželstvo a rodinu. Vyzývame organizácie najrôznejšieho druhu, aby sa prihlásili k Aliancii za rodinu a podporili toto vyhlásenie.

Zakladateľské organizácie Aliancie za rodinu

Bratislava 12. 12. 2013