Aliancia za rodinu iniciovala petíciu za odvolanie MUDr. Záhumenského z funkcie prednostu

V NR SR bol predložený návrh zákona, ktorý pred rozhodnutím o potrate dáva matkám právo na informácie o aktuálnom vývojovom štádiu ich nenarodeného dieťaťa aj prostredníctvom vyšetrenia, ktoré umožňuje počuť tlkot jeho srdca. Podobný zákon už platí vo viacerých štátoch USA.

MUDr. Jozef Záhumenský, prednosta gynekologickej kliniky v Nemocnici Ružinov, uviedol vo verejnej reakcii pre Denník N manipulatívne informácie o tom, že „zvuk srdiečka plodu možno zachytiť iba prostredníctvom pulzného dopplerovského vyšetrenia, ktoré má vysokú ultrazvukovú energiu, … Táto energia výrazne presahuje bezpečnostné hladiny pre zárodky v prvom trimestri a nesmie sa používať, pretože hrozí poškodenie tkanív srdca.“ Na tomto základe napríklad poslankyňa Natália Blahová verejne obvinila predkladateľov návrhu zákona, že chcú „uškvariť srdce dieťaťa“.

Aliancia za rodinu iniciovala petíciu na podpisovom portále podpisem.sk, v ktorej žiada odvolanie prednostu, pretože MUDr. Jozef Záhumenský vo svojom vyjadrení pre médiá

  1. podal zavádzajúce informácie, ktoré zasiahli do dobrej povesti a odbornosti predkladateľov a tvorcov návrhu zákona,
  2. šíril nepravdivú správu na verejnosti, ktorá zhoršila renomé tejto diagnostickej metódy,
  3. zavádzal verejnosť v tom, že toto vyšetrenie sa v prvom trimestri nesmie používať, (odborník musí rozumieť a rešpektovať rozdiel slovami „nesmie sa používať“ a slovami „môže sa používať opatrne, s mierou a bezpečne“),
  4. ignoroval, že návrh obmedzuje tento výkon len na situácie, v ktorých je tento výkon technicky možný,
  5. ignoroval, že návrh neruší zákonnú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, a preto počúvanie tlkotu srdca môže byť realizované iba štandardnými diagnostickými postupmi, ktoré nepoškodia nenarodené dieťa,
  6. nepodložil žiadnymi relevantnými vedeckými štúdiami v zmysle princípu „evidence based medicine“, že počúvanie tlkotu srdca dieťaťa pomocou Dopplerovho ultrazvuku v časovom rozsahu 3-5 sekúnd realizovaného riadne lekárom v rámci zásad bezpečného používania poškodzuje dieťa.

Anton Chromík uviedol: „Ide najmä o právny problém. Lekár nie je prirodzene odborníkom na posudzovanie legislatívy, ale je laikom. Zákon sa prijíma na dlhé časové obdobie niekoľko desiatok rokov, preto návrh ukazuje cieľ, nehovorí o konkrétnych technických prostriedkoch a nedáva výnimku zo zákonnej povinnosti používať štandardné medicínske postupy a zachovať bezpečnosť. Ak by bolo konkrétne vyšetrenie nebezpečné pre matku alebo dieťa, nevykoná sa, lebo by to bolo proti inému ustanoveniu zákona. Rovnako ako sa napríklad nevykoná transplantácia či operácia, ak by bola nebezpečná a negatíva prevažovali nad pozitívami. Medicína sa vyvíja každý deň a zákony túto skutočnosť zohľadňujú.“

Peter Beňa dodal: „Pacienti a hlavne  mamičky čakajúce dieťatko majú právo na to, aby sa dozvedeli pravdivé informácie. Majú právo nebyť stresované nepodloženými tvrdeniami a poplašnými správami a zároveň majú právo, aby diagnostické metódy boli vykonávané podľa štandardných medicínskych postupov. Každý jeden lekár-gynekológ, ktorý pracuje s ultrazvukom, by mal preto poznať a rešpektovať pokyny o bezpečnom použití Dopplerovho ultrazvuku, ktoré vydávajú odborné spoločnosti. O to viac by ich mal poznať vedúci pracovník a vyučujúci na lekárskej fakulte. Neodborné správanie ho totiž diskvalifikuje v očiach odbornej verejnosti.“

Anton Chromík uviedol: „Vedeli by sme si prestaviť oveľa väčšiu ochranu života, ale každé opatrenie zlepšujúce súčasný stav je dobré. Dôvod, prečo nechcú, aby mamičky mali právo počuť tlkot srdiečka svojho dieťatka pred potratom nie je odborný. Dobre to pomenoval jeden diskutujúci: „Je to podobné, ako keby niekto bojoval za to, aby lode nemali záchranné kolesá, pretože keď hodíte záchranné koleso, mohlo by vraziť do hlavy topiacemu sa, a ten by sa mohol utopiť.“ Poskytnúť matke úplné informácie o jej dieťati pred potratom je vlastne posledná možnosť ako zachrániť celé dieťa vrátane jeho srdiečka pred roztrhaním. Smernice pritom považujú za bezpečné používanie ultrazvuku rádovo v minútach a my sa bavíme iba o sekundách počúvania tlkotu srdca. Sú to však sekundy, ktoré môžu zachrániť život.“

Martina Bednáriková dodala: „Nenahrádzame, ale rešpektujeme stanovisko autorít. Existuje viacero odborných spoločností gynekológov a pôrodníkov svetového formátu. Žiadne z citovaných stanovísk neobsahuje radikálny zákaz počúvania tlkotu srdca v prvom trimestri tehotenstva, ale dáva limity na bezpečné používanie ultrazvuku.“ Vyhlásenia a odkazy na ich stanoviská nájdete v prílohe tejto tlačovej správy.

Americký inštitút ultrazvuku v medicíne schválil v rokoch 2011 a 2016 Vyhlásenie o bezpečnom používaní Dopplerovho ultrazvuku počas 11.-14. týždňa (alebo skôr počas tehotenstva), v ktorom sú nastavené limity pre jeho používanie. Stanovisko je preložené a pripojené k našej petícii.

Spoločné Vyhlásenie o bezpečnom použití Dopplerovho ultrazvuku počas 11 – 14 týždňov (alebo skôr počas tehotenstva) Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne, Európskej federácie spoločností pre ultrazvuk v medicíne a biológii, Medzinárodnej spoločnosti ultrazvuku v pôrodníctve a gynekológii  a Amerického Inštitútu ultrazvuku v medicíne odporúča: „Pri vykonávaní Dopplerovho ultrazvuku by zobrazené TI malo byť menšie alebo rovné 1,0 a expozičný čas by sa mal udržiavať čo najkratší (zvyčajne nie dlhšie ako 5–10 minút) a nie presahujúci 60 min.“

Vo Vyhlásení o klinickej bezpečnosti EFSUMB pre diagnostický ultrazvuk – (Revízia 2019) Európskej federácie spoločností pre utrazvuk v medicíne a biológii sa uvádza: „Dopplerovské ultrazvukové vyšetrenia by sa však nemali používať rutinne v prvom trimestri tehotenstva. Použitie úrovne výkonu na monitorovanie srdcovej frekvencie plodu (kardiotocografia – CTG) sú dostatočne nízke, takže použitie tejto modality nie je kontraindikované z bezpečnostných dôvodov, aj keď sa má používať dlhšiu dobu.“

Vladimír Turenič na záver dodal: „Predpokladom výkonu funkcie prednostu je vysoká odbornosť, nezaujatosť, etické správanie a dôveryhodnosť. Každý lekár by mal svojím konaním a vyjadreniami v prvom rade hájiť život a zdravie každého pacienta, i toho nenarodeného. Neodborné vyjadrenia  prednostu majú závažný vplyv nielen na jeho osobu, ale na dôveryhodnosť  gynekologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave, keďže ho v tejto pozícii uvádzali verejné výstupy novinárov. Preto vyzývame ministerku zdravotníctva, riaditeľku Univerzitnej nemocnice v Bratislave a dekana Lekárskej fakulty, aby urobili všetky potrebné kroky na jeho odvolanie z funkcie prednostu.“

 

Príloha:

Použitie Dopplerovho ultrazvuku v prvom trimestri tehotenstva

Autority v tejto oblasti ako je napríklad asociácia medicínskeho ultrazvuku – Americký inštitút ultrazvuku v medicíne schválil v rokoch 2011 a 2016 Vyhlásenie o bezpečnom používaní Dopplerovho ultrazvuku počas 11-14 týždňa (alebo skôr počas tehotenstva), v ktorom sú nastavené limity pre jeho používanie.  Stanovisko je preložené a pripojené k našej petícii.

Vo Vyhlásení o klinickej bezpečnosti EFSUMB pre diagnostický ultrazvuk – (Revízia 2019) Európskej federácie spoločností pre utrazvuk v medicíne a biológii sa uvádza: „Dopplerovské ultrazvukové vyšetrenia by sa však nemali používať rutinne v prvom trimestri tehotenstva. Použitie úrovne výkonu na monitorovanie srdcovej frekvencie plodu (kardiotocografia – CTG) sú dostatočne nízke, takže použitie tejto modality nie je kontraindikované z bezpečnostných dôvodov, aj keď sa má používať dlhšiu dobu.“

Spoločné Vyhlásenie o bezpečnom použití Dopplerovho ultrazvuku počas 11 – 14 týždňov (alebo skôr počas tehotenstva) Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne, (WFUMB, World Federation for Ultrasound in Medecine and Biology)  Európskej federácie spoločností pre utrazvuk v medicíne a biológii, (EFSUMB, European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) Medzinárodnej spoločnosti ultrazvuku v pôrodníctve a gynekológii (ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology)  a Amerického Inštitútu ultrazvuku v medicíne  (AIUM) odporúča:

Pulzný Dopplerov (spektrálny, energetický a farebný tok) ultrazvuk by sa nemal používať rutinne.
Pulzný Dopplerov ultrazvuk sa môže použiť na klinické indikácie, ako je napríklad spresnenie rizika trizómie.

Pri vykonávaní Dopplerovho ultrazvuku by zobrazený teplotný index (TI) mal byť menší alebo rovný 1,0 a expozičný čas by sa mal udržiavať čo najkratší (zvyčajne nie dlhšie ako 5-10 minút) a nemal by prekročiť 60 minút.

Pri použití Dopplerovho ultrazvuku na výskumné, vyučovacie a školiace účely by zobrazené TI malo byť menšie alebo rovné 1,0 a expozičný čas by sa mal udržiavať čo najkratší (zvyčajne nie dlhšie ako 5-10 minút) a nemal by prekročiť 60 minút. Mal by sa získať informovaný súhlas.

Vo vzdelávacích prostrediach by diskusia o impulzoch z prvého trimestra alebo farebných Dopplerov mala byť sprevádzaná informáciami o bezpečnosti a biologických účinkoch (napr. TI, časy expozície a ako znížiť výstupný výkon).

Pri skenovaní maternicových maternicových artérií v prvom trimestri nie je pravdepodobné, že by to malo vplyv na bezpečnosť plodu, pokiaľ sa embryo / plod nachádza mimo Dopplerovho ultrazvukového lúča.

Ďalšie publikácie a odkazy:

The Safe Use of Ultrasound in Medical Diagnosis, 3rd Edition
Edited by Gail ter Haar
Published by the British Institute of Radiology (BIR). (s. 69)

Pokyny na bezpečné používanie diagnostického ultrazvuku. (Safety Group of the British Medical Ultrasound Society)  Usmernenia navrhnuté dvoma skupinami pre nastavenie a monitorovanie akustiky výstup počas skenovania možno zhrnúť ako:
„4.9.1 Prenatálne vyšetrenia

  1. Mali by sa použiť hodnoty TI nižšie ako 0,7 [Nelson, <0,5], pokiaľ sa nevyžaduje inak, najmä v prvom trimestri.
  2. Všeobecne možno na skenovanie použiť hodnoty TI menšie ako 0,7 [Nelson, <0,5] krát na dlhšiu dobu.
  3. Hodnoty TI väčšie ako 0,5 a najviac 1 by sa mali obmedziť na časy skenovania kratšie ako 60 [Nelson, <30] min.
  4. Hodnoty TI väčšie ako 2,5 by sa mali obmedziť na časy skenovania kratšie ako 1 min.“

 

Gail ter Haar uvádza:

 

Odporúčaný čas expozície na Dopplerovské ultrazvukové vyšetrenie počas tehotenstva[1]

 

Termálny index∗ Maximálny čas expozície embrya alebo plodu Komentár
≤0,7 Neobmedzený Odporúčaný rozsah za predpokladu, že je možné získať primerané obrázky / signály
> 0,7–1,0 60 min. Pozorujte ALARA
> 1,0–1,5 30 min. Pozorujte ALARA
> 1,5–2,0 15 min. Pozorujte ALARA
> 2,0–2,5 4 min. Pozorujte ALARA
> 2,5–3,0 1 min. Pozorujte ALARA
> 3,0 Neodporúča sa Nepoužívať na pôrodnícke skenovanie

∗ Sledujte tepelný index mäkkého tkaniva do 10 gestačných týždňov po poslednom menštruačnom období a tepelný index pre kosti potom. Upravené podľa pokynov spoločnosti The British Medical Ultrasound Society guidelines pre bezpečné používanie klinického ultrazvuku (www.bmus.org).

Výbor pre biologické účinky a bezpečnosť ISUOG vo svojom nedávnom článku stanoviska zhrnul tieto obavy takto: „Hlavným dôvodom obhajovania preventívneho používania Dopplerovho ultrazvuku v skorom tehotenstve nie je to, že vieme, že spôsobuje škodu, ale preto, že nevieme, či je to bezpečné a pretože prvý trimester je obzvlášť zraniteľným obdobím života plodu “(Salvesen et al. 2011b).[2]

[1] Gail R. ter Haar et al: Do We Need to Restrict the Use of Doppler Ultrasound in the First Trimester of Pregnancy? https://www.umbjournal.org/article/S0301-5629(12)00733-8/fulltext#sec3.1

[2] Gail R. ter Haar et al: Do We Need to Restrict the Use of Doppler Ultrasound in the First Trimester of Pregnancy? https://www.umbjournal.org/article/S0301-5629(12)00733-8/fulltext#sec3.1

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články