Verejný list Lengvarskému: Nebláznite pán minister!

Aliancia za rodinu iniciovala verejný list ministrovi zdravotníctva Lengvarskému. Z predchádzajúceho vývoja vidno, že ak pripustíme do právneho systému jednu lož, nikdy neostane sama, ale prináša ďalšie a ďalšie absurdity. Začalo to v minulosti, keď  právna úprava umožnila  takzvanú papierovú zmenu pohlavia, hoci v skutočnosti sa pohlavie zmeniť nedá. Aj túto právnu úpravu je potrebné zrušiť, tak ako to urobilo Maďarsko a odborne pomáhať ľuďom s týmto problémom, tak aby sa dokázali prijať a vyrovnať so svojim skutočným pohlavím.

Vážený pán minister,

podpísali ste Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (ďalej len „usmernenie“). 

Každý priemerný občan Slovenskej republiky a určite aj generál Slovenskej armády vie rozoznať muža od ženy a ak by to aj na prvý pohľad nebolo zrejmé, táto biologická skutočnosť sa dá veľmi jednoducho zistiť lekárskou prehliadkou.

Pravda nás vyslobodí. Lekár, ktorý svojmu pacientovi klame, ho veľmi ťažko vylieči. Pohlavie nie je rola. Človek je živočíchom, ktorý nemôže zmeniť svoje pohlavie. Bývalý hlavný psychiater z Univerzitnej nemocnice Johnsa Hopkinsa Dr. Paul McHugh to uznal slovami:  „povzbudzovanie k chirurgickému zákroku v skutočnosti znamená spoluprácu s duševnou poruchou a jej podporu.“

Jednotlivci, ktorí zažívajú vážny rodový nesúlad, môžu úprimne veriť, že sú opačného pohlavia ako ich biologické pohlavie a veria, že sú „uväznení“ v nesprávnom tele.  Máme súcit s tými, ktorí trpia rodovou dysfóriou, ale pomoc týmto ľuďom nespočíva v amputovaní zdravej reprodukčnej časti tela alebo v podávaní hormónov. Aj neplodnosť je choroba, ktorá sa má liečiť, nie spôsobovať.

S hrôzou sme zistili, že namiesto toho, aby ste tieto chirurgické kastrácie a podávanie hormónov zastavili, ste situáciu ešte zhoršili. Pán minister, rodovú dysfóriu nevyliečia administratívni pracovníci Ministerstva vnútra SR vydaním občianskeho preukazu s nepravdivým údajom o pohlaví!

Dlhodobá švédska štúdia (jedna z mála kohortových štúdií) prináša veľmi závažné zistenia, ktoré nepotvrdzujú jednoznačné benefity po zmene pohlavia. Osoby s transsexualizmom majú po zmene pohlavia podstatne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedného správania a psychiatrickej morbidity ako bežná populácia. 

Johns Hopkins University, prvé americké medicínske centrum, ktoré sa pustilo do „operácie na zmenu pohlavia“, pod vedením Dr. McHugha spustilo v 70. rokoch štúdiu porovnávajúcu výsledky transrodových ľudí, ktorí podstúpili operáciu, s výsledkami tých, ktorí ju neurobili. McHugh uviedol : „Väčšina chirurgicky liečených pacientov sa opísala ako „spokojní“ s výsledkami, ale ich následné psycho-sociálne prispôsobenie nebolo o nič lepšie ako u pacientov, ktorí operáciu nepodstúpili. A tak sme v Hopkinsovi prestali robiť operácie na zmenu pohlavia, pretože produkovať „spokojného“, ale stále problémového pacienta sa zdalo byť neadekvátnym dôvodom na chirurgickú amputáciu normálnych orgánov.“ 

Vaše usmernenie  napomáha popieraniu biologickej reality, a preto ho považujeme za nekompetentné. Bez ohľadu na to, koľko krajín „skočí do studne“ ideologickej propagandy, Slovensko za nimi skočiť nemusí.

Vaše usmernenie prakticky spôsobí, že už aj na Slovensku budú „legálni muži“  rodiť deti a stanete sa spoluzodpovedným za šírenie sociálnej nákazy rodovej dysfórie u mladých ľudí na Slovensku.

Nie je to nič nevypočítateľné. V krajinách, ktoré podľahli tejto ideológii enormne rastie počet obetí – detí, ktoré cítia nesúlad so svojím pohlavím. Dianna Kenny  psychologička zo Sydney pripúšťa, že  ideológia zasiahla aj množstvo odborníkov a inštitúcií.

Vašim neodborným usmernením ste si urobili zo zákona o rodine a Ústavy Slovenskej republiky nemiestny žart.  Je vo Vašej právomoci zmena zákona o rodine alebo zmena Ústavy Slovenskej republiky?

Podľa zákona o rodine je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. „Papierový muž“ preto nemôže byť matkou, lebo už právne nie je žena. Ako otec zapísaný byť nemôže, lebo otec dieťa nerodí, ale plodí s matkou dieťaťa (§ 94, ods. 2 zákona o rodine).

Podľa zákona o rodine je rodina založená manželstvom základnou bunkou spoločnosti. Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Čo sa stane s manželstvom po zmene pohlavia jedného z manželov? Budeme mať manželstvo dvoch mužov alebo dvoch žien?

Ústava Slovenskej republiky neumožňuje dať pojmu muž a žena iný význam ako ten, že žena je biologická žena a muž je biologický muž. A to vyplýva z toho, čo hovorí o manželstve a o žene v článku 41 Ústavy Slovenskej republiky, preto naša ústava zaručuje žene v tehotenstve osobitnú starostlivosť, nie tehotnému mužovi. Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Základný zákon štátu nemá právo meniť ani minister, ani psychológ.

Nie sú to zbytočné obavy, ale môžu to byť reálne súdne spory, ktorým bude vystavená aj Slovenská republika, už v roku 2019 Európsky súd pre ľudské práva riešil napríklad aj takéto prípady:

O.H. and G.H. v. Germany – skutočná matka dieťaťa sa sťažuje, že na rodnom liste dieťaťa nie je uvedená ako „otec“  (matka je transsexuálka)

R.F. and others v. Germany – manželka skutočnej matky dieťaťa sa sťažuje, že nepožíva výhody plynúce z prezumpcie materstva, tak ako otcovia normálnych párov požívajú výhody plynúce z prezumpcie otcovstva

S.W. and others v. Austria – dve lesby, z ktorých jedna je skutočnou matkou dieťaťa a druhá si ho adoptovala sa sťažujú, že na rodnom liste jedna z nich figuruje ako „otec/rodič“ a nie ako druhá matka.

Nejde nám o to, aby niekto trpel, práve naopak. Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Závažné dôsledky Vášho rozhodnutia možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

– zásah do intimity dievčat pri prideľovaní  dievčat na spoločné internátne izby a v hygienických zariadeniach,

– zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia – príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

– pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím.

– poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru a zvýšený vznik zranení,

– zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.

Naše obavy sú reálne, ako to vidíme v krajinách, ktoré sa tejto ideológii poddali. Pohlavne oddelené zariadenia zabezpečujú okrem intimity aj bezpečnosť, napríklad žien pred obťažovaním pri prezliekaní. Táto zmena môže priniesť zámienku sexuálnym predátorom pre prístup na najmä ženské toalety a sťažuje vyšetrovanie týchto prípadov. Anderson odkazuje na štúdiu z marca 2017, v ktorej je uvedených vyše 130 takýchto medializovaných prípadov. A prípady ďalej pribúdajú:

Transsexuálny žiak na strednej škole v okrese Loudoun v americkom štáte Virgínia znásilnil spolužiačku na ženských záchodoch. Akú bolesť musel zažívať otec znásilnenej dcéry, bežný údržbár, ktorý prišiel na zasadnutie školy a vedenie školy v snahe ututlať vec mu oznámilo, že nič také sa nestalo a  LGBT aktivisti jej rodičov označili za domácich teroristov. Mal právo byť nahnevaný? Ale bol to on, kto skončil v rukách polície a odsúdený za výtržníctvo na desať dní. Zatiaľ čo vinník bol potichu premiestnený do inej školy, v ktorej sa dopustil ďalšieho sexuálneho útoku. Až potom bol odsúdený.

Vo Veľkej Británii boli vo výkone trestu znásilnené štyri ženy biologickým mužom tvrdiacim, že je žena, kým si priznala väznica tento problém.

Transgender športovec, ktorý hrá na guamskom stredoškolskom ženskom ragbyovom tíme, zranil tri dievčatá zo strednej školy Tiyan na začiatku sezóny. Conrad Kerber, ktorý trénuje chlapčenské aj dievčenské tímy v Tiyane, povedal: „Agresívna povaha, ktorej sme boli svedkami, jasne ukázala, že toto je skutočný problém, s ktorým sa musíme vyrovnať.“ Je to otázka bezpečnosti.

Vážený pán minister,

v programovom vyhlásení vlády sa vláda nám občanom zaviazala, že bude „dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok.“

Zároveň sa vláda zaviazala rešpektovať princíp inklúzie laickej a odbornej verejnosti a postupovať transparentne pri zdravotnej politike a podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja.

Biologický muž si môže úprimne veriť o sebe, že je žena, môže sa tak úprimne cítiť. To sa naozaj môže stať. Nie je však úlohou štátu nútiť nás k jeho viere. Rešpekt k ústavnej slobode myslenia znamená rešpektovať, že ostatní si môžu úprimne a skutočne myslieť, že je muž. A biológia im dáva za pravdu.

Neznižujte ochranu poskytovanú ženám. Na to, aby sme vedeli ženu chrániť, musíme vedieť, kto ženou je.  

Objektívna realita má význam a je plne rešpektovaná štátom, vedou a medicínou pri oveľa menej významných parametroch napríklad vek, farba očí, rasa, a preto nemôže ideológia odstrániť význam objektívnej reality pri určení pohlavia. K  medicínsky zriedkavým  prípadom nejasného biologického  pohlavia sa má a musí  pristupovať vedecky.

Rodová dysfória patrí do rovnakej rodiny duševných porúch ako ostatné dysfórie. Dr. McHugh uviedol: „. . . rodová dysfória – oficiálny psychiatrický termín pre pocit, že ste opačného pohlavia – patrí do rodiny podobne neusporiadaných predpokladov o tele, ako je anorexia nervosa a telesná dysmorfická porucha. Jeho liečba by nemala byť zameraná na telo, ako sú chirurgické zákroky a hormóny, rovnako ako anorektičky obávajúce sa obezity neliečime liposukciou. Liečba by sa mala snažiť napraviť nesprávny, problematický charakter predpokladu a vyriešiť psychosociálne konflikty, ktoré ho vyvolávajú. U mladých ľudí sa to najlepšie robí v rodinnej terapii.“

Vážený pán minister,

apelujeme na Váš zdravý rozum, zrušte toto usmernenie a nahraďte ho skutočnou pomocou osobám trpiacim rodovou dysfóriou, ktorá bude rešpektovať ich biologické pohlavie.

S pozdravom

Anton Chromík

Aliancia za rodinu