Mladí Rusíni pozývajú na referendum

V mene mládežníckej organizácie molodŷ.Rusynŷ by sme chceli zareagovať na súčasnú situáciu a aktuálnu tému v našej spoločnosti. Blížiace sa referendum o ochrane rodiny a manželstva je príležitosťou na preverenie skutočných hodnôt v spoločnosti. Aj keď sme zahltení množstvom informácií, ktoré sa nám snažia rôzne skupiny podsunúť ako názor modernej doby, vyrástli sme v tradičnej rodine, kde otec a matka plnia nezastupiteľnú úlohu. Nenechajme sa zmiasť slobodou, ktorá je dnes ospravedlnením mnohých absurdných skutočností. Zapojme sa do referenda a podporme pravé hodnoty, ktoré platili nielen pre našich rodičov, starých rodičov ale musia platiť aj pre súčasné a budúce generácie.

„В мені молодежной орґанізації молоды.Русины бы сьме хотіли зареаґовати на сучасну сітуацію і актуалну тему в нашій сполочности. Ближачій ся референдум о охрані родины і манжелства є нагодов на перевіріня досправдовых вартостей в сполочности. І кідь сьме проповнены множеством інформацій, котры намагають ся нам різны ґрупы підсунути як погляд модерной добы, выросли сьме в традічній родині, де отець і матірь повнять незаступительну задачу. Не зохабме ся збаламутити свободов, котра є днесь оправданьом многых абсурдных реалностей. Запойме ся до референдума і підпорьме досправдовы вартости, котры были платны нелем про нашых родічів, старых родічів, але мусять платити і про сучасны і будучі ґенерації.“

Odporúčané články