Kampaň v komunálnych voľbách 2018


Prečo sme sa rozhodli robiť znovu kampaň?  Naposledy sme dostali pokutu od
volebnej komisie aj keď sme kampaň nerobili. Aj teraz nám záleží na inom ako na kampani
v prospech niektorého z kandidátov, chceme veci hovoriť jasne a nahlas bez obáv z pokuty.

Občania by mali poznať názory svojich politikov. Preto budeme robiť informačnú
kampaň, v ktorej Vám ukážeme, ako sa správali niektorí politici vo veciach, ktoré sú
pre nás srdcovkami. Nebudeme Vás ovplyvňovať koho z kandidátov by ste mali voliť,
to ponecháme na Vás. Chceme Vás však upozorniť, koho by ste voliť nemali, ak sa
nechcete podporiť veci, s ktorými nesúhlasíte.

Komunálne voľby, ktoré sa budú konať v novembri 2018, sú voľby, pre ktoré platí nový zákon č.
181/2014 o volebnej kampani (výňatky zo zákona o financovaní volebnej kampane tretími
stranami sú uvedené nižšie). Dary musia byť poukazované výlučne prevodom z bankového účtu
na transparentný účet, aby bolo možné identifikovať darcu.  Neprijímame dary formou
peňažného priameho vkladu hotovosti na účet. Prosíme o rešpektovanie zákona v tejto veci.
Volebnú kampaň budeme financovať plne v súlade so zákonom. V tejto súvislosti sme zriadili
transparentný účet.

Dary na kampaň prijímame najdlhšie do 7.11.2018. Po tomto čase
neprijímame dary na kampaň.

Vyúčtovanie volebnej kampane zverejňujeme a môžete si ho stiahnuť tu.

Aliancia za rodinu

Číslo transparentného účtu: SK6009000000005135729010

181/2014 Z.z.
ZÁKON
z 29. mája 2014
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov

§ 8
Volebná kampaň vedená treťou stranou
(1) Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania
politických strán (ďalej len "štátna komisia").
(2) Treťou stranou na účely tohto zákona nemôže byť
a) štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo
vyšší územný celok,

b) právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku
Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

c) právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej
republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,
e) fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí.
(3) Žiadosť o zaevidovanie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu,
číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné
meno a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov a sídlo, právnu formu a
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ide o právnickú osobu. Žiadosť sa podáva na tlačive,
ktoré zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle.
(4) Ak je žiadosť o zaevidovanie úplná, štátna komisia zaeviduje tretiu stranu
bezodkladne. Na evidenciu tretích strán sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Tretia strana môže začať volebnú kampaň, len čo bola zverejnená v zozname podľa odseku 5.
(5) Zoznam tretích strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zoznam
musí byť verejne prístupný; musí byť prístupný aj po ukončení volebnej kampane, a to šesť
mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb. Číslo občianskeho preukazu a dokladu o pobyte nie je
súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.
(6) Zoznam tretích strán vedie štátna komisia samostatne pre každé voľby.
(7) Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur, a ak ide o
voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur.
(8) Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na
osobitnom účte v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite
prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového
sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo
elektronickej podobe ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(9) Na osobitný účet podľa odseku 8 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne
prevodom z iného platobného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí tretia strana
preukázať, kto je vlastníkom platobného účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(10) Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania
volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety.
Vlastník osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na
osobitný účet pripísané finančné prostriedky.
(11) O použití prostriedkov na volebnú kampaň tretia strana vedie evidenciu, ktorá
obsahuje
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na umiestňovanie volebných plagátov,

d) náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň.

(12) Doklady z evidencie podľa odseku 11 a výpisy z účtu musí tretia strana uchovávať
najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

(13) Tretia strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady podľa
odsekov 8 a 11 a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa týchto
dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

(14) Tretia strana je povinná do desiatich dní po ukončení volebnej kampane zverejniť
prehľad nákladov podľa odseku 11 na svojom webovom sídle na dobu 60 dní.

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články