Netrhajte Európsku úniu

Organizátori:

Ak zastupujete mimovládnu organizáciu, ktorá sa chce stať signatárom výzvy inštitúciám EU, svoj podpis pridáte vyplnením formulára dole na stránke.

My, dolupodpísané …. mimovládne organizácie … členských štátov EÚ, chceme vyjadriť naše hlboké znepokojenie z nadchádzajúceho rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v pojednávaní Coman and others, ktorý nadobudne platnosť 5. Júna 2018. Tento rozsudok má potenciál ovplyvniť legislatívu celej EÚ v oblasti manželstva a rodiny a podkopať národnú ochranu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ktorá je v mnohých krajinách EÚ zakotvená v ústave. Taktiež to môže viesť k nariadeniu umožnenia adopcií párom rovnakého pohlavia bez akejkoľvek národnej demokratickej diskusie o danej záležitosti.

Prípad Coman pojednáva o páre rovnakého pohlavia, ktorý bol zosobášený v Belgicku a následne požiadal o uznanie manželstva v Rumunsku. Keď ich Rumunsko, v súlade s platnou legislatívou krajiny, odmietlo považovať za zosobášený pár, zažalovali rumunskú vládu. Prípad bol v konečnom dôsledku predložený Súdnemu dvoru Európskej únie, od ktorého sa vyžaduje, aby zadefinoval pojem “manželia” v právnych predpisoch EÚ o voľnom pohybe.

Generálny advokát Melchior Wathelet v Coman sa 11. Januára vyjadril, že:
… definícia vo všeobecnosti akceptovaná členskými štátmi, teda že pojem manželstvo znamená zväzok medzi osobami opačného pohlavia, sa mi dnes zdá zastaraná … Právne uznanie manželstiev rovnakého pohlavia iba odráža celkový vývoj spoločnosti v súvislosti s touto otázkou. Potvrdzujú to štatistiky; referendum v Írsku o uznaní manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia to tiež ilustruje …Nie je to niečo spojené s konkrétnou kultúrou alebo históriou, naopak, zodpovedá to univerzálnemu uznaniu rozmanitosti rodín.

My, dolupodpísané mimovládne organizácie, vysielame jasný odkaz, že ak Súdny dvor Európskej únie prijme stanovisko generálneho advokáta a pozíciu Európskej komisie, podľa ktorých je pojem „manželia“ nezávislou definíciou a zahŕňa aj manželov rovnakého pohlavia, bude národná právna úprava týkajúca sa rodiny vážne ohrozená.

V súčasnosti 6 členských štátov EÚ (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko) nemajú civilné partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Štrnásť členských štátov EÚ definuje manželstvo ako zväzok medzi jednou ženou a jedným mužom. Napriek tomu budú všetky tieto krajiny zaviazané, ako dôsledok rozhodnutia v Coman, právne uznať „manželstvá osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené mimo ich územia. Ak sú členské štáty nútené uznať „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené v zahraničí, nemôžu si udržať svoje vlastné právne poriadky v otázke manželstva. Môžeme to nazvať „ideologickou kolonizáciou“.

Tento rozsudok prinesie chaos a rozdelenie, nie zosúladenie. Existencia dvoch definícií „manželov“ alebo „manželstva“ (jedna zavedená interne demokratickými hlasmi vrátane referend a druhá „importovaná“ z iných členských štátov) spôsobí právny chaos a konflikt noriem, ktorý by predstavoval až prevracanie národných ústav. Časom by sa interné definície manželstva určené krajinou stali bezvýznamnými. To prinesie odpor.

V čase, keď sa základy Európskej únie otriasajú, Súdny dvor Európskej únie a ostatné inštitúcie EÚ by si mali dávať pozor, aby ďalej nerozdeľovali a netrhali Európsku úniu. Oslabenie národných (dokonca ústavných) definícií manželstva a vyhýbanie sa demokratickým postupom je neprijateľné pre projekt EÚ, ktorý bol pôvodne postavený na rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a národnej rozmanitosti.

Aliance pro rodinu, z.s.
Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z.
Aliancia za rodinu
Animátor
Apoštolská církev, sbor Uherský Brod
ARS SACRA, n.f.
Asociácia Otca mamu deťom
Asociácia za život a rodinu
AVE plus,s.r.o.
Caritas Christi, o.z.
Centrum pomoci pre rodinu
Centrum pre rodinu Pezinok
Centrum pre rodinu – Sigord
Cirkevná materská škola sestry Jozafáty
Cirkevná materská škola sv. Alžbety
Cirkevná spojená škola
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pozdisovce
CMŠ Márie Mazzarellovej
CPR Trenčín, o.z.
Dedičstvo Otcov o.z.
Diakonia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku
Diecézna charita Rožňava
Diecézne centrum voľného času
DOM DETSKEJ RADOSTI, N.O.
Domov sv. Dominika
EBMT.SK
e-code
EMAUZ
Fabinka s.r.o.
Familiae Locum – Rodinkovo, n.o.
Familiaris
Farnosť
Federácia žien za mier vo svete
Gréckokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev farnosť Košice – Ťahanovce
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné Dubník
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lukov
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sabinov
Gréckokatolícka charita Prešov
Gréckokatolícka rómska misia
Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave
Gréckokatollícka cirkev, farnosť Drienica
Gymnázium sv. Andreja
Horúci tím
I Klub
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania
INSTITUTE OF LEO XIII.
Inštitút Krista Veľkňaza
Inštitút Krista Veľkňaza, n. o.
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
Inštitút Summorum Pontificum Slovensko
Ipatex s.r.o.
Izbor za Zhivot (Pro-Life Choice), Bulgaria
JANAJ s.r.o.
Kalinka-Kalinov
Katedra misiológie na Inštitúte misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. Vysokej
Kinekus, s.r.o.
Klub krestanov Kramare
Klub Matejovčanov o.z.,
Komunita Eben Ezer
Kresťanský zbor v Trenčíne
Krôčik- občianske združenie
Láska v nás občianske združenie
Laura, združenie mladých stredisko Rožňava
Liga pár páru v Slovenskej republike
Magnificat Slovakia, o.z.
MAMO o.z.
MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK v STUPAVE o.z.
Mgr. Lenka Straková-SPEAKWELL
Mládež element Budúcnosti n.o.
Mládež pre Krista – Slovensko
Mládež pre Krista – Slovensko, združenie
Nadácia Slovakia Christiana
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
O rodine, n.o.
o.z. ALŽBETKA pri Cirkevnej materskej škole sv. Alžbety
OAZA n.o. Široké
Občianske združenie INVERZIA SLOVENSKO
Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Permoník
Občianske združenie JUŽANIA – RC Južanček
Občianske združenie Leonart
Občianske združenie Mestečko
Občianske združenie NÁDEJ Topoľčany
Občianske združenie Ranč Emanuel
Občianske združenie S láskou k človeku
Občianske združenie ŠENVIŽ
Obec Mníšek nad Popradom
Okresný úrad Tvrdošín
Otcovo srdce pre Slovensko, o.z.
OZ Dobrota sv. Alžbety
OZ Kultúra Beluša
OZ M&gnificat
OZ MZK
OZ Vincentinum
PC INTERNATIONA TRANSPORT
PETRA, občianske združenie
PloDar, o. z.
Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN
PRO INDIA o.z.
Rada pre spravodlivosť, ochranu ľudskej dôstojnosti, základných ľudských práv a občianskych slobôd (
Radosť z hudby a umenia, o.z.
Rímskokatolícka cirkev,Farnosť Janíkovce
Robotnícky spevokol BRADLAN v Trnave
rodina Ralbovská
Rodinné centrum Rozprávkový domček
Rodinné hospodárstva Šariša o.z.
Sekulárny Inštitút Krista Veľkňaza
SNE
SNE
Social.Trans, n.o.
Spišská katolícka charita
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
Spoločenstvo sv. Jozefa
Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR – SpoSoIntE
Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava
Sytev
Športom k radosti
Terezka, n.o.
Umelecké centrum F6
Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, o. z.
Veritatis splendor
Vox Occidentis, z.s.
Výchova zdravej rodiny
Youth With A Mission
Základná škola Narnia
Základná škola sv. Don Bosca
Zamoyski Inštitút, nezisková organizácia
Záujmové združenie RODINA (ZZR)
Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku
Združenie katolíckych škôl Slovenska
Združenie pre ochranu rodiny
Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
Združenie saleziánov spolzupracovníkov Košice
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga