ZA ETICKY PRIJATEĽNÉ VAKCÍNY

VÝZVA PRO-LIFE ORGANIZÁCIÍ A INICIATÍV VLÁDNYM PREDSTAVITEĽOM A OBČIANSKEJ VEREJNOSTI

Očkovanie proti koronavírusu, ktoré na Slovensku začalo 26. decembra 2020, prinieslo nádej na postupný koniec pandémie. Uvedomujeme si naliehavú potrebu pandémiu čím skôr potlačiť.

Ako predstavitelia pro-life organizácií však máme na zreteli aj vážne etické problémy spojené s vakcínami, ktoré boli doposiaľ schválené a distribuované alebo ktorých schválenie sa očakáva v najbližšom čase. Viaceré tieto očkovacie látky boli vyrobené alebo testované s použitím bunkovej línie v minulosti získanej z dieťaťa zabitého umelým potratom. Takýto postup je v príkrom rozpore s ľudskou dôstojnosťou a s prirodzeným právom človeka na život. Situácia je o  to poburujúcejšia, že súčasné vedecké poznanie ponúka možnosti pre vývoj spoľahlivých vakcín bez použitia zmienených nehumánnych postupov. Už dnes sa vyvíjajú aj také vakcíny proti koronavírusu, ktoré sú vzhľadom na použitie bunkovej línie eticky prijateľné.[1]

Ako občania máme povinnosť a chceme vyjadriť nesúhlas s postupom použitým pri vývoji a testovaní eticky problematických vakcín. Zároveň žiadame vládnych predstaviteľov, aby  podporili snahy o vyvinutie očkovacích látok bez akýchkoľvek spojení s usmrcovaním ľudských bytostí či s iným porušovaním ľudských práv a zabezpečili čo najskorší nákup bezpečných a eticky nezávadných očkovacích látok pre Slovensko.

Teší nás, že sa v tejto výzve môžeme oprieť o morálnu autoritu Katolíckej cirkvi. V tejto súvislosti dávame do pozornosti slová pápeža Františka, ktorý nazval umelý potrat hanebným zločinom[2] a v etickej rovine ho postavil na úroveň nájomnej vraždy narodeného človeka.[3] Svätá stolica zároveň viackrát upozornila na nemorálnosť použitia tkaniva úmyselne usmrtených nenarodených detí ako i kópií z takéhoto tkaniva pre výskumné účely.[4] Očkovanie vakcínami vyvinutými v rozpore s týmto princípom je podľa Svätej stolice prípustné len pri nedostupnosti eticky vhodnejšej očkovacej látky.[5] Súčasne však Katolícka cirkev zdôrazňuje, že sa od farmaceutických spoločností, ako aj od vládnych zdravotníckych agentúr žiada, „aby sa produkovali, schvaľovali, distribuovali a ponúkali eticky prijateľné vakcíny, ktoré nebudú vytvárať problémy vo svedomí – tak pre zdravotníckych pracovníkov, ako ani pre tých, ktorí majú byť zaočkovaní.“[6]

Podobne chceme upriamiť pozornosť aj na vyhlásenie Konferencie biskupov USA, ktorému slovenskí biskupi vyjadrili svoju podporu[7] a v ktorom sa okrem iného zdôrazňuje: „Tak my biskupi, ako i všetci katolíci a všetci ľudia dobrej vôle, musíme naďalej robiť v rámci našich možností všetko pre vyvinutie, produkciu a distribúciu vakcíny proti COVID 19, ktorá nebude mať žiadnu spojitosť s umelým potratom a musíme tiež napomáhať zmene praktík vedeckého výskumu rátajúcich s rutinným použitím morálne kompromitovaných bunkových línií, akoby šlo o samozrejmosť.“[8]

Vyzývame preto vládu Slovenskej republiky a príslušné štátne orgány, najmä ministra zdravotníctva, pána Mareka Krajčiho ako aj premiéra Igora Matoviča, aby v maximálnej miere podporili vývoj eticky prijateľných očkovacích látok proti koronavírusu (a nielen proti nemu), a aby bezpečné a eticky nezávadné očkovacie látky dostali na Slovensku absolútnu prednosť pred vakcínami vyvinutými v rozpore s požiadavkami ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudského života už pred narodením.

Zároveň vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa ako jednotlivci i ako spoločenstvá dožadovali čím skoršieho prístupu k eticky nezávadným vakcínam.

V Bratislave, 21.1. 2021

Signatári:

Juraj Šúst, Bratislava za život

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Martina Bednáriková, Pro-Life Action

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Vladimír Kružík, Inštitút Slovacia Christiana

Lucia Labašová, 4Life

Dušan Škurla, Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze

Andrej Ungvarský, 9 mesiacov za život

Ivana Kovaľová, Aliancia za život, o.z.

Martin Komár, Nadácia Slovakia Christiana

  1. https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
  2. http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/april/documents/papafrancesco_20140411_movim-per-la-vita.html.
  3. http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/may/documents/papafrancesco_20190525_yes-to-life.html
  4. Porov. napr.  Dignitas personae, 34, 35.
  5. Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19, 2.
  6. Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19, 4.
  7. Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19
  8. MORAL CONSIDERATIONS REGARDING THE NEW COVID-19 VACCINES

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články