Hlas za rodinu – Komunálne voľby 2018

Organizátori:

Deklarácia za rodinu

„Podporujem prorodinné opatrenia v obci“

Ja, kandidát v komunálnych voľbách,

uznávam rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie,

uznávam, že občania obce, v ktorej kandidujem majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom, že budem presadzovať pro-rodinnú politiku (family mainstreaming) a budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh opatrenia v prospech rodiny, v prospech manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, v ktorom sa rodia a najlepšie vychovávajú deti a v prospech detí, ktoré potrebujú otca a mamu nastálo a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený:

 1. Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby si rodiny v súlade so svojim želaním mohli dovoliť mať viac detí.
 2. Budem hlasovať proti všetkým návrhom či dokumentom, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali v praktických oblastiach obce viac rodov, ako je mužský a ženský. Nesúhlasím s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti. Nebudem hlasovať za také dokumenty či návrhy v rámci obce, ktoré sa odvolávajú na Jogjakartské princípy Istanbulský dohovor, či dokumenty, ktoré používajú namiesto pojmu rovnosť mužov a žien mätúci pojem “rodová rovnosť” .
 3. V oblasti školstva sa vždy budem zastávať  práva rodičov a detí na rešpektovanie ich názoru, tak aby škola nemohla vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania alebo eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas. Tento nesúhlas sa nevzťahuje na biologické fakty o človeku.
 4. Budem sa aktívne zasadzovať proti tomu, aby sa žiakom v školách  zriadených obcou natláčali
  1. rodová ideológia či tzv. rodové scitlivovanie,
  2. projekty sexuálneho tréningu podobné projektu Hrou proti AIDS
  3. knihy alebo projekty obsahujúce explicitné scény sexuálneho násilia, pornografiu, skrývajúc sa napr. za tzv. umenie,
  4. LGBTI propaganda, pretláčajúca adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, registrované partnerstvá a  pretláčajúca zánik vnímania manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, z ktorého sa rodia deti.
 5. Budem aktívne sledovať školské a mimoškolské aktivity a v prípade, 
  porušení vyššie spomenutých bodov, budem požadovať predvolanie riaditeľa 
  školy a v prípade, že nepríde k náprave dám zákonným orgánom podnet so 
  žiadosťou o jeho odvolanie.
 6. Zachovám si pri svojich vystúpeniach a činoch úctu k ľuďom, ktorí pociťujú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, avšak nebudem podporovať či odporúčať, aby sa propagovalo šírenie sexuálneho správania, ktoré so sebou nesie oveľa vyššie zdravotné riziká a ťažkosti.
 7. Budem hlasovať proti akémukoľvek podporovaniu LGBTI ideologickej propagandy z rozpočtu obce.
 8. Budem hlasovať za to, aby obec začala podporovať rodiny, v ktorých sa narodí dieťa napríklad osobitným balíčkom pre narodené dieťa.
 9. Podporím vznik materských centier, kde by mamičky mohli spoločne tráviť čas so svojimi deťmi.
 10. Podporím vznik priestorov, kde by otcovia mohli spoločne tráviť čas so svojimi deťmi.
 11. Budem presadzovať, aby školopovinné deti v našej obci dostali balíček so základnými školskými potrebami.
 12. Budem podporovať opravu detských ihrísk, ak sú v nevyhovujúcom stave. Pri rekonštrukcii verejných priestorov budem dbať na to, aby ich mohli využívať aj rodiny s deťmi.
 13. Budem podporovať vznik rodinných zľavnených vstupeniek aj pre rodiny s väčším počtom detí pri akciách obce alebo akciách ňou zriadenej organizácie.
 14. Budem hlasovať za zákaz hazardu, ktorý ničí rodiny najmä za obmedzenie hracích automatov či videoherných automatov.
 15. Podporím Deklaráciu Zastavme hazard.
 16. Podporím a budem dbať na to, aby v miestach zvýšeného pohybu detí v blízkosti ciest boli riadne označené a namaľované prechody pre chodcov a to počas celého volebného obdobia.
 17. Podporím a budem dbať na to, aby sa v našej obci bol dostatok bezbariérových prechodov pre chodcov, aby mamičky z deťmi, dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnuté osoby nemuseli prebehovať cez cestu na nebezpečných úsekoch, ale mohli plynule a bez prekážok cez ne prejsť.
 18. Podporím obmedzenie užívania alkoholu na verejnosti.
 19. Ak v našej obci neexistuje potravinová banka pre rodiny v núdzi, (v spolupráci s charitou / miestnymi občianskymi združeniami) podporím vznik takejto potravinovej banky.