3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

PREČO CHCEME POLOŽIŤ TÚTO OTÁZKU?

Salámová metóda

Veľmi pozorne sledujeme dianie v zahraničí, kde sú v týchto otázkach popredu a tak vidíme, ako sa nátlak lobistov (od ktorých sa niektorí homosexuáli sami dištancujú) nikdy nezastavuje pri registrovanom partnerstve, ale vždy pokračuje cez “manželstvá” a adopcie detí homosexuálmi až po tresty za vyslovenie vlastného názoru.

Neexistencia registrovaných partnerstiev nediskriminuje

Našim cieľom v tejto otázke je potvrdenie súčasného stavu, ktorý nie je diskriminačný, aj európske súdy hovoria, že nie sme povinní prijať registrované partnerstvá. Problémom je, že keď ich už raz prijmeme,práva a povinnosti im patriace nebudú záležať iba na našom parlamente, viaceré nám nadiktujú zvonku Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor.

V súčasnosti je manželstvo kvôli svojej výnimočnosti a prínosu pre spoločnosť pozdvihnuté nad iné vzťahy (napr. súrodenecké) a jeho hodnota nie je devalvovaná inými inštitútmi. A tak to chceme aj zachovať pre ďalšie generácie. Deti sa prirodzene rodia a vychovávajú len vo vzťahu medzi mužom a ženou, preto si páry či skupiny rovnakého pohlavia nemôžu nárokovať rovnaké práva, ktoré má manželstvo.
Ak by šlo párom rovnakého pohlavia len o právnu úpravu ich vzťahov, využívali by existujúce inštitúty súkromného práva, prípadne by sa snažili o ich zlepšenie, ak sú nedostatočné.

Je legitímne bojovať proti akejkoľvek nespravodlivosti, vrátane diskriminácie, hanenia či dokonca útokov na homosexuálov, ktoré jednoznačne odsudzujeme. Mnohé súčasné požiadavky lobistov však idú ďaleko za hranicu nediskriminácie, samotné diskriminujú a (možno i nevedome) majú potenciál poškodiť správnemu chápaniu podstaty a účelu manželstva a rodiny. V konečnom dôsledku poškodzujú celú spoločnosť a je prirodzené, že sa proti takýmto pokusom s rodinou stavia veľké množstvo ľudí.

Dnes ešte môžeme zabrániť nanúteniu “hodnôt” zvonku

Dnes ešte môžeme naše kľúčové hodnoty manželstva, rodiny a detí chrániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž vytvoríme dodnes neexistujúce registrované partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva ako manželstvu, vrátane adopcií. Bohužiaľ, zákaz povedať svoj vlastný názor na tieto témy je bežným dôsledkom v mnohých krajinách, kde začali práve partnerstvami.

Zdravotný stav

OTÁZKA: Chcete touto referendovou otázkou zabrániť homosexuálnemu partnerovi dozvedieť sa o zdravotnom stave svojho partnera?

Nie, nechceme, nakoľko ani manželia nemajú takéto právo.
V prípade odvolávania sa na otázku zdravotného stavu ide o čistú propagandu a zneužívanie citov. V súčasnosti ani manželia  nemajú zo zákona právo dozvedieť sa o zdravotnom stave svojho manžela za jeho života bez jeho výslovného súhlasu. Informácie môže lekár podať iba osobe s plnomocenstvom a po smrti aj osobám žijúcim s pacientom v trvalej domácnosti či potomkom. Manželia potrebujú rovnaké plnomocenstvo ako iné osoby, ide tu o otázku 1 eura u notára.

Dedenie

OTÁZKA: Znamenalo by prijatie tejto otázky to, že homosexuálny partner nebude môcť dediť po svojom partnerovi?

Nie, neznamenalo.
Právo na dedenie majú podľa slovenských zákonov aj iné osoby, deti a aj osoby žijúce so zomrelým v trvalej domácnosti.
Podobne ako pri otázke informovania o zdravotnom stave ide tu o zneužívanie citov a propagandu, nakoľko ako dnes, tak aj v prípade úspešného referenda majú osoby možnosť akýchkoľvek úprav v dedení. Súčasný zákon nevylučuje z dedenia homosexuálneho partnera, ktorý žije s inou osobou v trvalej domácnosti.  Podľa § 474 ods. 1 Občianskeho zákonníka aj osoby, ktoré žijú spolu v trvalej domácnosti viac ako rok, sa stávajú dedičmi priamo zo zákona.
Zákon tiež garantuje, že všetci môžeme jednoduchým spôsobom napísať závet v prospech akejkoľvek osoby, a teda aj svojho partnera.

Prečo je v tretej otázke uvedený dátum 1.3.2014?

Dátum je uvedený kvôli právnej jasnosti a časovej určitosti otázky; je uvedený preto, aby sme právne jasne vysvetlili a presne určili konkrétny čas, v ktorom určité práva platili.
Je to preventívny krok. Mohlo by sa totiž stať, že v priebehu  petície vzniknú rôzne práva, ako adopcie detí párom rovnakého pohlavia či iné, ktoré dovtedy patrili iba manželom. T.j. už to nebudú práva patriace iba manželom. Naša otázka by potom mohla stratiť praktický zmysel.

Čo znamená “adopcia druhým manželom rodiča dieťaťa?

Je to trochu zložitejší termín, no jeho vysvetlenie je jednoduché, uvedieme príklady:

  1. Matka dieťaťa ovdovie. Následne sa vydá za druhého muža. Jej druhý manžel sa chce stať adoptívnym otcom jej dieťaťa, čo je zákonne možné. Dieťa po ňom bude dediť a nevlastný otec sa oň bude musieť postarať, keby jeho matka tiež zomrela. Sú to hrozivé situácie, no stávajú sa a je dobré, že sa manžel môže stať adoptívnym otcom.
  2. Slobodná matka má dieťa, ktoré má neznámeho otca. Nájde si manžela. Nový manžel sa chce stať adoptívnym otcom jej dieťaťa. Jedine manžel matky si môže takéto dieťa osvojiť.

Teda iba manžel/ka rodiča dieťaťa má právo na osvojenie nevlastného dieťaťa, nik iný. Toto chceme zachovať.