Zamestnanec

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie 

  • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je vyššie opísané potvrdenie od zamestnávateľa.

3. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie je potrebné doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Prílohy sú tlačivá na 2 % z dane, ktoré môžete vyplniť a zaslať na Váš daňový úrad. Znovu upozorňujem vyhlásenie spolu s potvrdením, (ktoré Vám vyplní zamestnávateľ) neposielajte nám, ale na Váš daňový úrad.  

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Ďakujeme!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Aliancia za rodinu